peotect

Στο Fumax, καταλαβαίνουμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να διατηρήσουμε εμπιστευτικό τον σχεδιασμό των πελατών. Η Fumax διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι δεν θα αποκαλύψουν έγγραφα σχεδιασμού σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη έγκριση από τους πελάτες.

Στην αρχή της συνεργασίας, θα υπογράψουμε το NDA για κάθε πελάτη. Ένα τυπικό δείγμα NDA όπως παρακάτω:

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η Συμφωνία Αμοιβαίας Μη Γνωστοποίησης (η "Συμφωνία") συνάπτεται και συνάπτεται σε αυτό το DDMMYY, από και μεταξύ:

Fumax Technology Co., Ltd. μια εταιρεία / εταιρεία CHINA ("XXX"), με την κύρια έδρα της επιχείρησής της που βρίσκεται στις 27-05 #, East block, YiHai Square, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Κίνα 518054, 

και;

Πελάτης Σύντροφοςy, με την κύρια έδρα της επιχείρησής του στα 1609 av.

εφεξής αναφερόμενη στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ως «μέρος» ή «συμβαλλόμενα μέρη». Η ισχύς αυτού του εγγράφου είναι 5 έτη από την ημερομηνία υπογραφής.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ:

ΟΤΙ, τα μέρη σκοπεύουν να διερευνήσουν αμοιβαίες επιχειρηματικές ευκαιρίες και, σε σχέση με αυτές, μπορούν να γνωστοποιήσουν ο ένας στον άλλο εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες πληροφορίες.

ΤΩΡΑ, ΕΔΩ, τα μέρη συμφωνούν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ Ι - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ως «Ιδιόκτητες Πληροφορίες» νοούνται γραπτές, τεκμηριωμένες ή προφορικές πληροφορίες οποιουδήποτε είδους που αποκαλύπτονται από οποιοδήποτε Μέρος στο άλλο και επισημαίνονται από το αποκαλυπτόμενο Μέρος με θρύλο, σφραγίδα, ετικέτα ή άλλη σήμανση που δηλώνει την ιδιοκτησία ή τον εμπιστευτικό χαρακτήρα , συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, (α) πληροφοριών μιας επιχείρησης, σχεδιασμού, μάρκετινγκ ή τεχνικής φύσης, (β) μοντέλα, εργαλεία, υλικό και λογισμικό και (γ) τυχόν έγγραφα, εκθέσεις, μνημόνια, σημειώσεις, αρχεία ή αναλύσεις εκπονήθηκε από ή για λογαριασμό του παραλαμβάνοντος μέρους που περιέχει, συνοψίζει ή βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω. Οι «ιδιόκτητες πληροφορίες» δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που:

(α) είναι διαθέσιμο στο κοινό πριν από την ημερομηνία της παρούσας συμφωνίας ·

(β) διατίθεται στο κοινό μετά την ημερομηνία της παρούσας Συμφωνίας χωρίς κακή πράξη του παραλαμβάνοντος Μέρους ·

(γ) παρέχεται σε τρίτους από τον αποκάλυπτο, χωρίς παρόμοιους περιορισμούς στο δικαίωμά τους να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν ·

(δ) είναι νόμιμα γνωστό από το Μέρος που λαμβάνει χωρίς περιορισμούς ιδιοκτησίας κατά τη στιγμή της παραλαβής αυτών των πληροφοριών από το Μέρος που γνωστοποιεί ή γίνεται νόμιμα γνωστός στο Μέρος που δέχεται χωρίς αποκλειστικούς περιορισμούς από άλλη πηγή εκτός από το Μέρος που το γνωστοποιεί.

ε) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το παραλαμβάνον μέρος από άτομα που δεν είχαν πρόσβαση, άμεσα ή έμμεσα, στις πληροφορίες ιδιοκτησίας · ή

(στ) υποχρεούται να προσκομιστεί με εντολή δικαστηρίου αρμόδιας δικαιοδοσίας ή έγκυρης διοικητικής ή κυβερνητικής κλήτευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το παραλαμβάνον μέρος ειδοποιεί αμέσως το μέρος που το γνωστοποιεί για τέτοιο συμβάν, έτσι ώστε το μέρος που γνωστοποιεί να μπορεί να ζητήσει την κατάλληλη προστατευτική εντολή.

 

Για τους σκοπούς των ανωτέρω εξαιρέσεων, οι γνωστοποιήσεις που είναι συγκεκριμένες, π.χ. όσον αφορά τις τεχνικές και τεχνικές σχεδιασμού, τα προϊόντα, το λογισμικό, οι υπηρεσίες, οι παράμετροι λειτουργίας κ.λπ. δεν θεωρούνται ότι εμπίπτουν στις παραπάνω εξαιρέσεις μόνο και μόνο επειδή περιλαμβάνονται από γενικές γνωστοποιήσεις που βρίσκονται στο δημόσιο τομέα ή στην κατοχή του παραλήπτη. Επιπλέον, οποιοσδήποτε συνδυασμός χαρακτηριστικών δεν θεωρείται ότι εμπίπτει στις προαναφερθείσες εξαιρέσεις απλώς και μόνο επειδή τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του βρίσκονται στον δημόσιο τομέα ή στην κατοχή του παραλήπτη, αλλά μόνο εάν ο ίδιος ο συνδυασμός και η αρχή λειτουργίας του είναι στο κοινό τομέα ή στην κατοχή του παραλαμβάνοντος μέρους.

 

ΑΡΘΡΟ II - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

(α) Το Μέρος που λαμβάνει προστατεύει όλες τις Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες του Μέρους που αποκαλύπτουν ως εμπιστευτικές και ιδιόκτητες πληροφορίες και, εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Μέρους που αποκαλύπτει ή όπως άλλως προβλέπεται ειδικά στο παρόν, δεν θα αποκαλύψει, αντιγράψει ή διανείμει αυτές τις Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, εταιρεία ή οντότητα για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία γνωστοποίησης.

(β) Εκτός από την περίπτωση οποιουδήποτε κοινού έργου μεταξύ των Μερών, το Μέρος που δέχεται δεν θα κάνει χρήση των Ιδιοκτησιακών Πληροφοριών του Αποκαλύπτοντος Μέρους για δικό του όφελος ή προς όφελος οποιουδήποτε άλλου ατόμου, εταιρείας ή οντότητας. για μεγαλύτερη βεβαιότητα, η υποβολή αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιασδήποτε χώρας από τα παραλήπτα μέρη βάσει, άμεσα ή έμμεσα, στην αποκάλυψη των ιδιοκτησιακών πληροφοριών του συμβαλλόμενου μέρους, απαγορεύεται αυστηρά και σε περίπτωση τέτοιας αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή καταχώρησης ευρεσιτεχνίας κατά παράβαση στην παρούσα Συμφωνία, όλα τα δικαιώματα των παραλήπτων Μερών σχετικά με την εν λόγω αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή την καταχώριση διπλώματος ευρεσιτεχνίας θα μεταβιβαστούν εξ ολοκλήρου στο αποκαλούμενο Μέρος, χωρίς κόστος για το τελευταίο, και επιπλέον οποιαδήποτε άλλη προσφυγή για ζημία.

(γ) Το παραλαμβάνον Μέρος δεν θα αποκαλύψει το σύνολο ή μέρος των Ιδιοκτησιακών Πληροφοριών του Μέρους που αποκαλύπτει σε οποιεσδήποτε θυγατρικές, πράκτορες, αξιωματικούς, διευθυντές, υπαλλήλους ή εκπροσώπους (συλλογικά, «Εκπρόσωποι») του Παραλαμβάνοντος Μέρους, εκτός εάν απαιτείται γνωρίζει τη βάση. Το παραλαμβάνον μέρος συμφωνεί να ενημερώσει οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους του που λαμβάνει τις πληροφορίες ιδιοκτησίας του αποκαλυπτικού μέρους για τον εμπιστευτικό και ιδιόκτητο χαρακτήρα τους και για τις υποχρεώσεις αυτού του εκπροσώπου σχετικά με τη διατήρηση αυτών των ιδιοκτησιακών πληροφοριών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας.

(δ) Το Μέρος που λαμβάνει θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο βαθμό προσοχής για να προστατεύσει το απόρρητο των Ιδιοκτησιακών Πληροφοριών που του γνωστοποιούνται με αυτό για να προστατεύει τις δικές του Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιεί τουλάχιστον έναν λογικό βαθμό φροντίδας. Κάθε μέρος δηλώνει ότι αυτός ο βαθμός φροντίδας παρέχει επαρκή προστασία για τις δικές του ιδιόκτητες πληροφορίες.

(ε) Το παραλαμβάνον Μέρος θα ενημερώσει αμέσως το Αποκάλυπτο Μέρος γραπτώς για οποιαδήποτε υπεξαίρεση ή κατάχρηση από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με τις Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες του Μέρους που γνωστοποιεί, το οποίο γνωρίζει το παραλαμβάνον Μέρος.

(στ) Οποιαδήποτε έγγραφα ή υλικό που παρέχονται από ή για λογαριασμό του Μέρους που αποκαλύπτει, και όλες τις άλλες Ιδιοκτησιακές Πληροφορίες σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, εκθέσεων, μνημονίων, σημειώσεων, αρχείων ή αναλύσεων που εκπονήθηκαν από ή για λογαριασμό του παραλαμβάνοντος Μέρους, συμπεριλαμβανομένων όλων των αντιγράφων αυτών των υλικών, θα επιστραφεί αμέσως από το παραλαμβάνον μέρος στο μέρος που το γνωστοποιεί μετά από γραπτή αίτηση από το μέρος που το γνωστοποιεί για οποιονδήποτε λόγο.

 

ΑΡΘΡΟ III - ΟΧΙ ΑΔΕΙΕΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Καμία άδεια στο Μέρος που λαμβάνει βάσει εμπορικών μυστικών ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δεν χορηγείται ή υπονοείται μέσω της μεταφοράς Ιδιοκτησιακών Πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών σε αυτό το Μέρος και καμία από τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή ανταλλάσσονται δεν αποτελούν εκπροσώπηση, εγγύηση, διαβεβαίωση, εγγύηση ή προτροπή σχετικά με την παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων άλλων. Επιπλέον, η αποκάλυψη ιδιοκτησιακών πληροφοριών από το μέρος που αποκαλύπτει δεν συνιστά ούτε περιλαμβάνει οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών των πληροφοριών.

 

ΑΡΘΡΟ IV - ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραλαβής αναγνωρίζει ότι οι ιδιοκτησιακές πληροφορίες του κοινοποιούμενου συμβαλλόμενου μέρους είναι κεντρικές για τις δραστηριότητες του κοινοποιούμενου μέρους και αναπτύχθηκαν από ή για το γνωστοποιούμενο μέρος με σημαντικό κόστος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραλαβής αναγνωρίζει επίσης ότι οι αποζημιώσεις δεν θα αποτελούσαν την κατάλληλη αποκατάσταση για τυχόν παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από το παραλαμβάνον μέρος ή τους αντιπροσώπους του και ότι το αποκαλούμενο μέρος μπορεί να λάβει ασφαλιστική ή άλλη δίκαιη ανακούφιση για την αποκατάσταση ή την πρόληψη τυχόν παραβίασης ή απειλής παραβίασης της παρούσας συμφωνίας από το παραλαμβάνον Μέρος ή οποιονδήποτε εκπρόσωπό του. Αυτή η αποκατάσταση δεν θεωρείται αποκλειστική λύση για οποιαδήποτε τέτοια παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, αλλά θα είναι επιπρόσθετα όλων των άλλων διορθωτικών μέτρων που είναι διαθέσιμα από το νόμο ή τα ίδια με το Μέρος που γνωστοποιεί.

 

ΑΡΘΡΟ V - ΔΕΝ ΥΠΟΔΕΙΞΕ

Εκτός από την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, κανένα μέρος, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους αντιπροσώπους τους, δεν θα ζητήσει ή θα ζητήσει να ζητηθεί από τον υπάλληλο του άλλου μέρους για περίοδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της παρούσας. Για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, η προσέλκυση δεν περιλαμβάνει την πρόσκληση υπαλλήλων όταν η πρόσκληση γίνεται αποκλειστικά μέσω διαφήμισης σε περιοδικά γενικής κυκλοφορίας ή μιας εταιρείας αναζήτησης υπαλλήλων για λογαριασμό ενός μέρους ή των Αντιπροσώπων του, εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος ή οι Εκπρόσωποί του δεν να κατευθύνει ή να ενθαρρύνει μια τέτοια εταιρεία αναζήτησης να ζητήσει έναν συγκεκριμένο υπάλληλο ή το άλλο μέρος.

 

ΑΡΘΡΟ VII - ΔΙΑΦΟΡΑ

(α) Η παρούσα Συμφωνία περιέχει ολόκληρη την κατανόηση μεταξύ των Μερών και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες γραπτές και προφορικές αντιλήψεις σχετικά με το θέμα της παρούσας. Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με γραπτή συμφωνία που υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

(β) Η κατασκευή, η ερμηνεία και η εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και οι νομικές σχέσεις των Μερών που προκύπτουν από αυτό, θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, ανεξάρτητα από την επιλογή ή τη σύγκρουση των διατάξεων της νομοθεσίας αυτής .

(γ) Είναι κατανοητό και συμφωνημένο ότι καμία αποτυχία ή καθυστέρηση από οποιοδήποτε Μέρος στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από αυτό, ούτε οποιαδήποτε μερική ή μερική άσκησή του αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ή περαιτέρω άσκηση αυτού, ή άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος, εξουσίας ή προνομίου βάσει του παρόντος. Καμία παραίτηση από όρους ή προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας δεν θα θεωρείται παραίτηση από τυχόν μεταγενέστερη παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή προϋποθέσεων. Όλες οι παραιτήσεις πρέπει να είναι γραπτές και να υπογράφονται από το μέρος που επιδιώκει να δεσμευτεί.

(δ) Εάν οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί ανεφάρμοστο, το υπόλοιπο της παρούσας Συμφωνίας θα παραμείνει εντούτοις σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

(ε) Η αποκάλυψη ιδιοκτησιακών πληροφοριών στο παρόν δεν θεωρείται ότι υποχρεώνει κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (i) να συνάψει περαιτέρω συμφωνία ή διαπραγμάτευση με ή να κάνει περαιτέρω αποκάλυψη στο άλλο μέρος, (ii) να μην εισέλθει σε οποιαδήποτε συμφωνία ή διαπραγμάτευση με οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο σχετικά με το ίδιο αντικείμενο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, ή (iii) να αποφύγει να συνεχίσει τις δραστηριότητές της με οποιονδήποτε τρόπο εκλέγει · υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι, κατά την επιδίωξη προσπαθειών σύμφωνα με τα εδάφια (ii) και (iii), το παραλαμβάνον Μέρος δεν παραβιάζει καμία από τις διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας.

(στ) Εκτός εάν απαιτείται άλλως από το νόμο, δεν μπορεί να γίνει δημόσια ανακοίνωση από κανένα μέρος σχετικά με την παρούσα συμφωνία ή τις σχετικές συζητήσεις χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του άλλου μέρους.

(ζ) Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας είναι προς όφελος των Μερών και των επιτρεπόμενων διαδόχων και εκδοχών τους, και κανένα τρίτο μέρος δεν μπορεί να επιδιώξει να επιβάλει ή να επωφεληθεί από αυτές τις διατάξεις.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν εκτελέσει την παρούσα συμφωνία από την ημερομηνία που γράφτηκε παραπάνω.